Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku
Facebook Pagelike Widget

REGULAMIN KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

REGULAMIN

KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ im. H. Sienkiewicza

Obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku

I. Przepisy ogólne

1. Prawo do korzystania z księgozbioru Biblioteki mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce na podstawie odpowiednich dokumentów.

2. Korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bezpłatne.

3. Czytelnik przy zapisie ma obowiązek:

– przedstawić dowód osobisty lub paszport

– zawrzeć Umowę z Biblioteką na korzystanie z jej zbiorów (załącznik Nr 1) i podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu

4. W imieniu czytelnika niepełnoletniego Umowę (załącznik Nr 2) podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Karta Czytelnika upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich filiach Pruszkowskiej Książnicy.

6. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

7. W czasie choroby zakaźnej, panującej w domu czytelnika, powinien on zrezygnować okresowo z odwiedzin w Bibliotece.

8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych.

II. Przepisy szczegółowe

1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia od 1 do 4 książek, w zależności od księgozbioru, jakim dysponuje dana filia biblioteczna.

2. Okresy wypożyczeń dla poszczególnych materiałów bibliotecznych są następujące:

– książki z księgozbioru rewersowego – do 14 dni

– pozostałe książki – do 30 dni

– film – 2 dni

– płytę z muzyką – 7 dni

– „książkę mówioną” – 30 dni

Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.

3. W przypadku szczególnie poszukiwanych pozycji, okres wypożyczeń może być skrócony do dwóch tygodni. Czytelnik wypełnia wówczas rewers, na którym własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do dotrzymania określonego terminu.

4. Zbiory elektroniczne (multimedia, gry komputerowe, bazy danych, programy komputerowe), kartograficzne i gry planszowe i gromadzone w Bibliotece, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).

5. Biblioteka może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.

6. Na prośbę czytelnika, Biblioteka rezerwuje książki będące aktualnie w obiegu czytelniczym.

7. W przypadku okresowego braku poszukiwanej książki, Biblioteka ma obowiązek poinformować czytelnika, w której z najbliższych placówek bibliotecznych może znajdować się poszukiwana pozycja.

8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.

9. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za pisemną zgodą tych czytelników.

9. Czytelnicy mogą wypożyczać książki w imieniu innych czytelników, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia zainteresowanych.

III. Kaucje i opłaty

1. W przypadku szczególnie poszukiwanych przez czytelników tytułów, Biblioteka może pobrać kaucję zwrotną w wysokości do 150% wartości nominalnej książki.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki oraz odmowy jej odkupienia przez Czytelnika, kaucja zostaje przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki.

3. W przypadku zagubienia lub utraty Karty Czytelnika, Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 PLN za jej duplikat.

IV. Kary

1. Za przetrzymanie każdej książki ponad określony termin zwrotu, system biblioteczny automatycznie nalicza opłatę w wysokości 0,20 PLN za każdy kolejny dzień po terminie zwrotu.

2. Za przetrzymanie książki rewersowej opłata jest taka sama, jak za książkę bez rewersu.

3. W przypadku odmowy zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowy uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, poprzez windykację należności.

4. Biblioteka może również podać do publicznej wiadomości nazwiska czytelników uporczywie uchylających się od zwrotu książek.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Czytelnik może ubiegać się o częściowe lub całkowite anulowanie naliczonych przez system należności:

– kiedy opłaty zostały błędnie naliczone z winy bibliotekarza lub systemu bibliotecznego,

– w przypadkach trudnej sytuacji losowej lub finansowej nie zawinionej przez Czytelnika

6. Całkowite lub częściowe umorzenie należności może nastąpić każdorazowo na pisemny wniosek Czytelnika skierowany do Prezydenta Miasta.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY CZYTELNI NAUKOWEJ
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ im. H. SIENKIEWICZA

§1
Przepisy ogólne

1. Zbiory Książnicy Pruszkowskiej stanowią ogólnodostępne dobro narodowe, a prawo do korzystania z nich mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce na podstawie odpowiednich dokumentów.
2. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru Biblioteki ma charakter powszechny.
3. Z Czytelni może korzystać każda osoba po pozostawieniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnej legitymacji bibliotecznej lub ważnego dokumentu z
fotografią.

§2
Warunki udostępniania

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu. Książki podaje bibliotekarz.
2. Pracownicy Czytelni udzielają informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz pomagają w korzystaniu z drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.
3. W Czytelni można korzystać z księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, zbiorów regionalnych, czasopism i dzienników bieżących i archiwalnych.
4. Czytelnia świadczy usługi kopiowania materiałów bibliotecznych:
– kserowanie
– skanowanie
– wydruki
Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym wyłącznie bez flesza i statywu.
Skanowanie zbiorów własnym sprzętem użytkownika jest niedozwolone.

Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.
Cennik w/w usług w załącznikach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

5.  Czytelnia udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do internetu wyłącznie osobom będącym czytelnikami biblioteki za okazaniem karty bibliotecznej Książnicy Pruszkowskiej.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z niego w celach naukowo-badawczych, poznawczych oraz edukacyjnych.
Maksymalny czas pracy z komputerem wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych, czas  ten może zostać wydłużony (nie dotyczy gier komputerowych).
6. Czytelnik może korzystać z wypożyczeń krótkoterminowych, jeżeli nie zalega  ze zwrotem książek w innych filiach bibliotecznych.
Wypożyczeniu nie podlegają encyklopedie, słowniki, kodeksy prawnicze, albumy malarstwa, mapy, atlasy, czasopisma oraz wyjątkowo cenne i wartościowe zbiory.
W przypadku szczególnie poszukiwanych przez czytelników tytułów, podręczników akademickich oraz nowości wydawniczych, Czytelnia pobiera  kaucję zwrotną do 150% wartości nominalnej książki.
O wysokości wpłacanej kaucji decyduje bibliotekarz.
Czytelnik ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia 2 książek, które można wypożyczyć codziennie tuż przed zamknięciem Czytelni lub na weekend a zwrócić do godz. 17.30 w dniu następnym. Termin zwrotu zbiorów wypożyczanych nie jest przedłużany.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów, Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej. Odmowa zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowa uiszczenia należnych opłat, skutkuje windykacją należności zgodnie z przepisami prawa o dochodzeniu swoich roszczeń przez bibliotekę.                                                                     

§3
Prawa Czytelnika

Czytelnik ma prawo:

1. Uzyskać informację o zasobach bibliograficznych i regionalnych oraz komputerowych bazach danych.
2. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw (po zgłoszeniu u dyżurującego bibliotekarza).
3. Korzystać z własnego sprzętu np. laptopa za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
4. Prosić o zarezerwowanie książki lub czasopisma, z którego chwilowo korzysta inny Czytelnik.
5. Zbiory elektroniczne gromadzone w Czytelni, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).
6. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.
7. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji
do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

§4
Obowiązki Czytelnika

Czytelnika obowiązuje:
1. Pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków, siatek i torebek, a także parasoli, paczek itp.
2. Czytelne wpisanie się do zeszytu odwiedzin.
3. Informowanie pracowników o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.
4. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych bez uzgodnienia z dyżurującym  bibliotekarzem.
5. Dbałość o udostępnione materiały biblioteczne.
6. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
7. Odpowiedzialność za powstałe z własnej winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych.
8. Zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych, zarówno w
placówce jak i w bezpośredniej strefie ciszy np. na tarasie biblioteki.
9. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
10. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
11. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu, decyzją kierownika placówki może być czasowo, a w szczególnych
przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

§5
Postanowienia końcowe

1. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie Czytelni osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających  lub nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny.
2. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Czytelników bez opieki.
3. Regulamin stanowiska komputerowego z dostępem do internetu dla każdego użytkownika udostępniony jest przy stanowiskach.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA  KOMPUTEROWEGO

Z  DOSTĘPEM  DO  INTERNETU

 

§ 1. Prawo korzystania z komputerów

  Bezpłatne prawo korzystania  z komputerów  znajdujących  się  w Czytelni Naukowej Książnicy Pruszkowskiej  przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki  na zasadach określonych  niniejszym  Regulaminem.

 

§ 2.  Zasady korzystania  z  Internetu  i programów  użytkowych.

 Stanowiska  komputerowe przeznaczone  są  wyłącznie  dla  osób zarejestrowanych w  Książnicy  Pruszkowskiej , po  okazaniu karty bibliotecznej.  Użytkownicy zobowiązani  są  do korzystania z  nich tylko w celach  poznawczych, naukowo – badawczych  lub edukacyjnych.
Przed  rozpoczęciem  pracy należy czytelnie wpisać się  do zeszytu  odwiedzin.
 Limit czasu pracy  w sesji internetowej wynosi  1 godz. dziennie.

Z programów  Microsoft  Office (Word, Excell, Power Point itp.)  można  korzystać do  2  godzin.

W uzasadnionych  przypadkach bibliotekarz  może przedłużyć  czas korzystania  z dostępu do komputera  (np. pisanie prac dyplomowych)  lub go ograniczyć w przypadku  większej  grupy  osób  oczekujących.

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
Komputery przeznaczone są  do korzystania  z baz danych, stron  www,  edycji tekstów, korzystania  z poczty  elektronicznej  lub innych  portali społeczno – dyskusyjnych.
Niedozwolone  jest  pozostawianie  przez użytkowników  plików  własnych  na dysku komputera. Wszelkie pozostawione  pliki  zostaną  usunięte.

Przed rozpoczęciem pracy z komputerem  i po  zakończeniu  należy poinformować bibliotekarza o  wszystkich  zauważonych  uszkodzeniach  sprzętu.
Użytkownik  przyjmuje do wiadomości  i akceptuje  monitorowanie  jego pracy przez bibliotekarza – w dowolnym czasie.
W przypadku  naruszenia  zasad  Regulaminu  następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

Użytkownik  korzysta z komputera  samodzielnie. Na jego prośbę  dyżurny bibliotekarz  udziela pomocy w wyszukiwaniu  bądź drukowaniu informacji.
Korzystający z usług  mają  obowiązek  szanowania  udostępnionego im sprzętu wraz  z oprogramowaniem  i są odpowiedzialni  materialnie za straty powstałe  z ich winy.

Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny bezwzględnie przestrzegać  Regulaminu Stanowiska  Komputerowego z dostępem do Internetu.
Osoby  nie przestrzegające  w/w  Regulaminu mogą  zostać  wyproszone.
W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania  z komputera.

 
§ 3.  Ograniczenia w  korzystaniu  ze  stanowisk komputerowych  i Internetu

Użytkownikowi  zabrania się instalowania  na  komputerach  znajdujących  się w Czytelni oprogramowania  przyniesionego z zewnątrz  lub pobranego  z Internetu  oraz dokonywania  zmian  w konfiguracji  zainstalowanego oprogramowania , tworzenia plików  i katalogów  oraz zapisywania   ich lokalnie  na  dysku  komputera.
 Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek  napraw,  zmian w konfiguracji sprzętu,  przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, mysz,  rozkręcanie jednostek centralnych  itp.

  Użytkownikowi  zabrania się  wykorzystywania  Internetu  do :

a)  przesyłania  i  udostępniania  danych  naruszających  obowiązujące  prawo,

b) wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji  powszechnie uznanych  za obsceniczne  lub  obraźliwe,

c) wyszukiwania i przesyłania informacji o  treści  obrażających  uczucia innych  osób,

d)  wykonywania  czynności  naruszających  prawa  autorskie  twórców,

e)  zabrania  się  odwiedzin  stron o  tematyce  pornograficznej  i  erotycznej,

f)   prowadzenia  działalności  komercyjnej  przy stanowiskach komputerowych w  Czytelni,

g)  uruchamiania  gier  komputerowych,

h)  zakładania  kont  komunikatorów  internetowych  typu  Gadu-Gadu, Bramka sms  i itp. , korzystania  z  czatów  oraz  programów  p2p.

 

§ 4.    Odpowiedzialność  użytkowników

 Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w  odległych  lub lokalnych  systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty  lub nadużycia  popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu  i  programów ,
 Korzystający  z  usług  komputerowych  w Czytelni  mają obowiązek szanowania  udostępnionego im sprzętu  wraz z oprogramowaniem i są  odpowiedzialni materialnie za straty i zniszczenia  powstałe  z  ich winy.

Bibliotekarz może odmówić  użytkownikowi  dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje  on  czynności niepożądane,  nawet  jeśli  nie są  one  zapisane  w  Regulaminie.

Użytkownik nie  stosujący  się  do przepisów  Regulaminu , na podstawie decyzji  Dyrektora  Książnicy Pruszkowskie ,  może być  czasowo  lub na stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  z  komputerów .

Użytkownicy  korzystający  ze stanowisk  komputerowych  i  Internetu w  Czytelni  zobowiązani  są  do  pozostawienia  w  szatni  odzieży wierzchniej , wyłączenia  telefonów  komórkowych  oraz  zachowania ciszy.

 

Przepisy końcowe

1. Czytelnik ma obowiązek zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Wysokość i formę odszkodowania ustala kierownik placówki.

3. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.

4. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

5. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszych przepisów, może być czasowo lub stale pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.

6. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.

7. Czytelnik ma prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Traci moc Regulamin z 13 stycznia 2017 r.

Regulamin  obowiązuje  od  dnia  1 kwietnia 2022 r.