KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

REGULAMIN KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych
Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza


Regulamin Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej i filii miejskich w zakresie ich wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych usług bibliotecznych.

§ 1
Prawo i warunki korzystania

 1. Prawo korzystania  ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.
 2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, honorowanej w całej sieci bibliotecznej, którą Czytelnik otrzymuje bezpłatnie po dokonaniu zapisu.
 3. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie materiałów może nastąpić dopiero po wypełnieniu i podpisaniu karty zapisu w Bibliotece.
 4.  W celu dokonania zapisu Czytelnik zobowiązany jest:
  okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka), a w przypadku cudzoziemca – kartę pobytu lub dokument paszportowy
  wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z Regulaminem Książnicy Pruszkowskiej.
 1. Użytkownicy do 16 roku życia mogą otrzymać kartę na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Młodzież powyżej 16 roku życia może zapisać się do biblioteki na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Zapisu do Biblioteki dokonuje się nie później niż 15 minut przed zamknięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.
 5. Podanie przez Czytelnika danych kontaktowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt i umożliwi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. O wszelkich zmianach w danych osobowych Czytelnik powinien niezwłocznie informować Bibliotekę.
 7. Na pisemny wniosek Czytelnika, dane osobowe mogą zostać usunięte w każdym momencie, o ile Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Książnicy Pruszkowskiej.
 8. Podpisując umowę o przestrzeganiu regulaminu, czytelnik jednocześnie, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością Biblioteki.
 9. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 10. Wydarzenia organizowane przez Książnicę Pruszkowską są filmowane i fotografowane. Zdjęcia i nagrania mogą zostać upublicznione w mediach. Biorąc udział w wydarzeniach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na udostępnienie swojego wizerunku w mediach.
 11. Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.
 12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 13, kod pocztowy 05-800, adres e-mail: ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl.
 13. Inspektorem danych osobowych jest  Pani Sylwia Bober-Jasnoch, kontakt: iodo@biblioteka.pruszkow.pl Informacje dotyczące  przetwarzania danych osobowych Czytelników przez Książnicę Pruszkowską dostępne są na stronie internetowej https://www.biblioteka.pruszkow.pl w zakładce RODO “Ochrona Danych Osobowych”.

§ 2

Karta biblioteczna

 1. Potwierdzeniem zapisu jest imienna karta biblioteczna, którą Czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdorazowym korzystaniu z Biblioteki i nie wolno odstępować jej innym osobom.
 2. Karta biblioteczna upoważnia do:
  • korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich placówkach Książnicy Pruszkowskiej,
  • korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz Internetu.
 3. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 4. Konto czytelnika ważne jest przez rok od momentu zapisu. Po tym czasie czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia danych osobowych.
 5. Właściciel karty bibliotecznej ponosi pełną odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, czytelnik wnosi opłatę w wysokości 5 zł (pięć złotych) za wydanie nowej karty.
 6. Czytelnik korzystający ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej, ponosi odpowiedzialność za materiały biblioteczne od momentu ich otrzymania, aż do ich zwrotu. W chwili ich otrzymania winien zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia.

§ 3

Konto biblioteczne

 1. Czytelnik przy zapisie otrzymuje login wraz z hasłem umożliwiające dostęp do własnego konta bibliotecznego.
 2. Po zalogowaniu Czytelnik ma możliwość kontrolowania stanu i terminowości swoich wypożyczeń, zamawiania zbiorów, przedłużenia terminu zwrotu i sprawdzenia wysokości naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek.
 3. Konto Czytelnika może być usunięte na jego prośbę pod warunkiem, że rozliczył się z biblioteką i osobiście złożył stosowne oświadczenie .

§ 4

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych

 1. Zbiory biblioteczne można wypożyczać wyłącznie za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.
  • wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.
  • w przypadku braku karty, czytelnik zobowiązany jest okazać dowód tożsamości lub podać numer PESEL.
 2. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć z jednej placówki:
  • książki – po 4 egzemplarze maksymalnie na 30 dni,
  • audiobooki– po 3 egzemplarze maksymalnie na 30 dni,
  • filmy, płyty CD, DVD – po 3 egzemplarze maksymalnie na 7 dni.
 3. W całej sieci Biblioteki, Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 20 pozycji.
 4. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie można odstępować.
 5. Wypożyczeń może dokonać tylko właściciel karty bibliotecznej lub osoba upoważniona.
 6. Upoważnienie dla innej osoby może być wystawione tylko w wyjątkowych przypadkach (np. choroby, niepełnosprawności, w innych przypadkach losowych), w formie pisemnej i ważne jest łącznie z kartą biblioteczną upoważniającego. W razie wątpliwości co do autentyczności upoważnienia bibliotekarz odmówi wypożyczenia.
 7. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można prolongować dwukrotnie.
 8. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.
 9. Prolongacie nie podlegają egzemplarze zamówione przez innych czytelników.
 10. Biblioteka może ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 11. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.
 12. Zwrotu wypożyczonych książek należy dokonać w Bibliotece (filii), w której zostały wypożyczone.

§ 5

Odpowiedzialność za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.
 2. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Czytelnika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienia i upomnienia są generowane automatycznie przez system biblioteczny i mają charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny.
 3. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie.
 4. W przypadku zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia za każdy dzień opłaty w wysokości 20 groszy za każdą książkę .
 5. Czytelnik, którego zobowiązania wobec biblioteki nie przekraczają kwoty 10 zł, jednorazowo do czasu uregulowania powyższej należności ma prawo do wypożyczenia 1 książki na okres 30 dni.
 6. Jeżeli przy kolejnej wizycie w Bibliotece zobowiązanie finansowe na koncie czytelnika, nie zostanie uregulowane, spowoduje to natychmiastową blokadę konta i dostępu do wszystkich usług bibliotecznych.
 7. Odblokowanie konta następuje po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Wtedy Użytkownik może ponownie korzystać z usług bibliotecznych.
 8. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymanie za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot lub prolongatę.
 9. Jeżeli czytelnik Biblioteki mimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka jest uprawniona dochodzić swych roszczeń na drodze określonej przepisami prawa.
 10. W uzasadnionych przypadkach Czytelnik może ubiegać się o częściowe lub całkowite anulowanie naliczonych przez system należności:
  • kiedy opłaty zostały błędnie naliczone z winy bibliotekarza lub systemu bibliotecznego,
  • w przypadkach trudnej sytuacji losowej lub finansowej Czytelnika.
 11. Całkowite lub częściowe umorzenie należności może nastąpić każdorazowo na pisemny wniosek Czytelnika skierowany do Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej
 12. Kary można rozliczyć gotówką lub przelewem.
 13. Rozliczenie przelewem:
  Wysokość kwoty zobowiązania na dzień dokonywania przelewu należy ustalić z bibliotekarzem. Wpłata w tytule powinna zawierać: imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, filia.

Nr konta bankowego:  36 1240 6380 1111 0000 5114 3080

            z dopiskiem „Kara za przetrzymane książki ”

§ 6

UDOSTĘPNIANIE KODÓW DOSTĘPU DO E-BOOKÓW

 1. Biblioteka udostępnia bezpłatnie kody dostępu do e-booków na platformie Legimi, Empik Go oraz czytelni Ibuk.pl.
 2. Możliwość wypożyczania e-booków z oferty  Legimi i Empik Go mają wyłącznie posiadacze aktywnej karty bibliotecznej, którzy nie posiadają zadłużeń na koncie.
 3. Usługa wypożyczania e-booków jest bezpłatna.
 4. Pula kodów jest ograniczona.  O  przyznaniu dostępu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W celu uzyskania indywidualnego kodu dostępu należy odwiedzić Bibliotekę, zadzwonić lub wysłać e-mail w treści podając imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
 6. Pobrany przez czytelnika kod musi być aktywowany najpóźniej do końca miesiąca, w którym został pobrany.
 7. Jeśli nie nastąpi jego aktywacja, w następnym miesiącu nie można pobrać kolejnego kodu. Kod jest aktywny przez 30 dni, licząc od daty zalogowania. Jeden kod uprawnia do korzystania z aplikacji na dwóch urządzeniach.
 8. Czytelnik może otrzymać tylko 1 kod do Empik Go lub tylko 1 kod do Legimi. Nie można otrzymać dostępu do obu platform równocześnie.
 9. Kody dostępu do e-booków są udostępniane dla czytelników Książnicy Pruszkowskiej od 16 roku życia.
 10. Zasady korzystania z usług udostępnianych na platformie Legimi, Empik Go oraz czytelni Ibuk.pl określają regulaminy usługodawców dostępne w aktualnych wersjach na ich stronach internetowych.
 11. Z książek elektronicznych można korzystać w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu, na różnych urządzeniach, bez konieczności wychodzenia z domu.

§ 7

Usługa „Książka na telefon”

 1. Książnica Pruszkowska oferuje bezpłatną usługę pn. „KSIĄŻKA NA TELEFON”.
 2. Do korzystania z usługi KSIĄŻKA NA TELEFON uprawnione są osoby starsze, chore, niepełnosprawne ruchowo, mające problemy z przemieszczaniem, zamieszkałe w Pruszkowie.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie lub mailowo w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania Czytelnika.
 4. Książki są dostarczane i odbierane przez bibliotekarzy, po wcześniejszym umówieniu terminu.
 5. Czytelnicy korzystający z usługi KSIĄŻKA NA TELEFON wypożyczają zbiory na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 8

Zamawianie zbiorów

 1. Czytelnik może złożyć zamówienie na 3 woluminy w każdej placówce Biblioteki, w której posiada aktywną kartę biblioteczną.
 2. Informację o zrealizowanym zamówieniu Czytelnik znajdzie na swoim koncie bibliotecznym lub zostanie o nim poinformowany mailem.
 3. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie traci ważność.
 4. Biblioteka powiadomi o zrealizowanym zamówieniu lub likwidacji zamówienia tylko w przypadku, gdy Czytelnik udostępnił swój prawidłowy adres e-mail.
 5. Na aktualnie wypożyczone materiały biblioteczne Czytelnik może złożyć zamówienie drogą elektroniczną przez katalog OPAC, e-mailowo, telefonicznie lub osobiście w odpowiedniej  placówce Książnicy Pruszkowskiej.

§ 9

Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów i urządzeń odpowiada Czytelnik. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej w terminie do 1 miesiąca od dnia zgłoszenia tego faktu.
 3. Czytelnik może, za zgodą kierownika placówki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej pozycji, inną nie mniejszej wartości i przydatną Bibliotece pod względem treści.
 4. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.
 5. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki bibliotecznej.
 6. Jeśli uszkodzenie bądź zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (np. pożar, kradzież, powódź), Książnica  może odstąpić od pobierania kar na pisemny wniosek Czytelnika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
 7. Wniosek w tej sprawie należy skierować do Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej.

§ 10

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z księgozbioru czytelni korzysta się głównie na miejscu.
  Czytelnik zobowiązany jest zostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 2. Czytelnia świadczy usługi kopiowania materiałów bibliotecznych:
  • kserowanie
  •  skanowanie
  • wydruki
 1. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym wyłącznie bez flesza i statywu.
 2. Skanowanie zbiorów własnym sprzętem użytkownika jest niedozwolone.
 3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).  Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem czytelni.
 4. Po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, książka ze zbiorów czytelni może być wypożyczona na zewnątrz. Książkę można wypożyczyć na podstawie aktualnej karty bibliotecznej.
 5. Czytelników korzystających z materiałów bibliotecznych na miejscu obowiązuje zakaz ich wynoszenia poza obręb Biblioteki.

§ 11

Udostępnianie zbiorów przez czytelnię regionalną – Czytelnię Pruskovianów.

 1. Zbiory czytelni udostępniane są  tylko na miejscu, ponieważ są to zbiory unikatowe, stanowiące dziedzictwo miasta i regionu. W zbiorach czytelni znajdują się: prasa archiwalna, fotografie, dokumenty archiwalne, druki ulotne, grafiki, pocztówki, plakaty, afisze, mapy, informatory miejskie i inne dokumenty życia społecznego. Czytelnik może otrzymać  skan ze zbiorów czytelni.
 2. Sposoby udostępniania w czytelni regionalnej:
  • prasa archiwalna z dwudziestolecia międzywojennego (Głos Pruszkowa, Dzwon Żbikowa, Przegląd Pruszkowski, Echa Podmiejskie  – za pomocą terminala przez Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową (mbc.cyfrowemazowsze.pl) lub za pomocą fotokopii z oryginału. (prasa wymaga konserwacji)
  • prasa archiwalna po 1945 r. (Głos Mechanika, Głos Pruszkowa, Przegląd Pruszkowski, Życie Pruszkowa, Kurier Pruszkowski, Nad Utratą, 7 dni w Pruszkowie,  Podwarszawskie Życie Pruszkowa, Mówi Pruszków, Dzwon Żbikowa)  jest udostępniana na miejscu.
 3. Czytelnik może otrzymać skan ze zbiorów czytelni.
 4. Wydawnictwa Książnicy Pruszkowskiej i inne publikacje zwarte –  udostępniane są na miejscu.
 5. Fotografie, dokumenty archiwalne, druki ulotne i inne dokumenty życia społecznego – na miejscu.
 6. Czytelnia regionalna pozyskuje i udostępnia również zbiory archiwalne przekazane przez mieszkańców Pruszkowa i udostępnia je w archiwum społecznym – zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2130 
 7. Czytelnia Pruskovianów udostępnia również terminal z dostępem do Akademiki – cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych. Czytelnik może uzyskać dostęp do publikacji naukowych objętych prawem autorskim. 

Szczegóły: https://biblioteka.pruszkow.pl/ihttps://academica.edu.pl/

 1. Czytelnia opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną województwa mazowieckiego, dostępna: aleph.koszykowa.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=reg01
 2. Czytelnia udostępnia również stanowisko do nauki i pracy z dostępem do WI-FI.

§ 12

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Jeżeli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach innej biblioteki, Biblioteka może ją na pisemną prośbę czytelnika sprowadzić.
 2. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki oraz koszt korespondencji związanej z wypożyczeniem.
 3. Wypożyczaniem międzybibliotecznym zajmuje się Czytelnia Pruskovianów, mieszcząca się pod adresem:

Dworzec PKP w Pruszkowie, ul. H. Sienkiewicza 2 (2 piętro, wejście od szczytu)
pruskoviana@biblioteka.pruszkow.pl

           Telefon: 22 728 26 18

 1.  Sprowadzone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Pruskovianów i nie można ich wypożyczyć do domu.

§ 13

Korzystanie z komputerów i Internetu       

 1. Do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu w placówkach Biblioteki uprawnieni są Czytelnicy po okazaniu karty bibliotecznej i wpisaniu się do rejestru odwiedzin. Rejestr zawiera godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przy komputerze, numer karty i podpis użytkownika.
 2. Z komputerów nie mogą korzystać osoby, które nie uregulowały wszystkich zobowiązań wobec biblioteki (zbiory biblioteczne, kary).
 3. Biblioteka udostępnia komputery i internet wyłącznie w celach informacyjnych, naukowych  i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 4. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
 5. Stanowiska komputerowe oznaczone jako „katalog” przeznaczone są do przeglądania katalogów bibliotecznych. Czas korzystania z tych stanowisk wynosi 15 min.
 6. Czytelnik ma prawo do:
  • korzystania z zainstalowanych programów,
  • korzystania z dostępu do Internetu,
  • kopiowania danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania, zamawiania skanów.
   Sporządzenie ksero, wydruku i skanu jest odpłatne zgodnie z cennikiem (Załącznik nr 6 do Regulaminu).
 7. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron propagujących przemoc i terroryzm, przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 1. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz blokować dostęp do stron niepożądanych.
 2. Pracownicy Biblioteki, mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika na danym stanowisku komputerowym poprzez zainstalowany program monitorujący. Jeżeli użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź inne niepożądane, bibliotekarz ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 3. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek ingerencji w system informatyczny i oprogramowanie, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 4. W przypadku problemów technicznych z komputerem należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza, bez podejmowania prób naprawy.
 5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu, instalowanie oprogramowania niezgodnego z licencją.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z własnych dysków przenośnych w celu zapisania na nie pozyskanych z Internetu materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
 7. Materiały pozyskane z Internetu i/lub własne opracowania Użytkownika mogą zostać wydrukowane w Bibliotece. Za wydruki pobierane są opłaty według Cennika.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dysku komputera, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne i wrażliwe.
 9. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z portali i stron internetowych zawierających jego dane osobowe i poufne (e-mail, Facebook, Allegro, bankowość elektroniczna itp.).
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną, za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
 12. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich, odpowiedzialność materialną i prawną, za ewentualne szkody ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Prace na komputerach Użytkownik ma obowiązek zakończyć 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 2. Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.
 3. W przypadku naruszenia zasad korzystania ze stanowiska komputerowego, określonych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad korzystania z Biblioteki określonych w regulaminie Książnicy Pruszkowskiej, Użytkownik może być pozbawiony prawa do korzystania z usług internetowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do dyrektora Książnicy Pruszkowskiej.

§ 14

Postanowienia porządkowe

 1. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenia, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających,
  • wprowadzania rowerów, hulajnóg  oraz zwierząt oprócz psów przewodników,
  • korzystania z telefonów komórkowych.
 2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujący się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegający podstawowych zasad higieny może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z materiałów i usług Biblioteki.
 3. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą przebywać w Bibliotece wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Biblioteka nie odpowiada za ewentualne wypadki dzieci pozostawionych bez opieki. Za szkody wyrządzone w placówce przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 4. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie
  w sposób uwzględniający potrzeby innych Użytkowników.

§ 15

KORZYSTANIE Z SZAFEK SZATNIOWYCH W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki Głównej w Pruszkowie, mają możliwość pozostawienia rzeczy osobistych, toreb, plecaków, parasoli itp. w samoobsługowych szafkach ubraniowych zamykanych na klucz.
 2. Korzystanie z szafek jest bezpłatne.
 3. Każda szafka wyposażona jest w klucz umożliwiający jej otwarcie i zamknięcie.
 4. Klucz do szafek znajduje się u dyżurującego bibliotekarza i można go odebrać po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej oraz pozostawienia jej u bibliotekarza na czas korzystania z szafki.
 5. Po umieszczeniu w szafce okryć i innych rzeczy, szafkę należy zamknąć zabierając ze sobą klucz.
 6. W szafkach nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 7. Po zakończeniu korzystania z usług Biblioteki należy opróżnić zajmowaną szafkę,  zwrócić klucz do dyżurującego bibliotekarza i odebrać pozostawioną kartę biblioteczną.
 8. Osoba, która zgubiła lub uszkodziła klucz do szafki winna ten fakt zgłosić bibliotekarzowi pełniącemu dyżur.
 9. Osoba, która zagubiła lub uszkodziła klucz zobowiązana jest wpłacić kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) jako zwrot kosztów za zakup zamka z kluczem i jego wymianę.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn, a informacja w takich przypadkach podawana jest do wiadomości we właściwej siedzibie oraz na stronie internetowej Biblioteki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników umieszczane są na stronie www.biblioteka.pruszkow.pl oraz we wszystkich placówkach Książnicy Pruszkowskiej.
  W sprawach spornych Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej.
 3. Wysokość opłat i kar reguluje załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 4. Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej do Dyrektora  Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego 13, tel.( 22) 730-10-80 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 14.00.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Użytkownik przyjął je do wiadomości.
 7. Traci moc Regulamin z 1 kwietnia 2022 r.

Numer konta bankowego do wpłaty za przetrzymanie książek:
36 1240 6380 1111 0000 5114 3080

Tytuł przelewu:
Imię i Nazwisko oraz numer karty czytelnika


KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content