KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Książnica Pruszkowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.biblioteka.pruszkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
2) część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
3) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
4) mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
5) filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej) zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. przez co nie są dostępne cyfrowo.

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1) wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),
2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
3) możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
4) focus wokół elementów nawigacyjnych,
5) wykluczone pułapki klawiaturowe,
6) możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Książnicę Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Aneta Pawłowska, Aneta.Pawlowska@biblioteka.pruszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 730 10 80 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content