Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Regulamin Czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ 1.Przy stanowisku internetowym wolno korzystać wyłącznie z już zainstalowanych programów. Zabroniona jest instalacja innych programów a także dokonywanie zmian w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 2.Stanowisko służy przede wszystkim celom edukacyjnym. Wykorzystywanie go do innych celów jest możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem. 3.Maksymalny czas pracy z komputerem wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas ten może zostać wydłużony ( nie dotyczy gier komputerowych). 4.Przy stanowisku może przebywać jedna osoba. 5.Obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych. 6.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 7.Nie stosowanie się do zasad naszego Regulaminu może skutkować okresowym zakazem korzystania z komputera w Bibliotece.

Regulamin Czytelni internetowej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA  KOMPUTEROWEGO

Z  DOSTĘPEM  DO  INTERNETU

 

§ 1. Prawo korzystania z komputerów

  Bezpłatne prawo korzystania  z komputerów  znajdujących  się  w Czytelni Naukowej Książnicy Pruszkowskiej  przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki  na zasadach określonych  niniejszym  Regulaminem.

 

§ 2.  Zasady korzystania  z  Internetu  i programów  użytkowych.

 Stanowiska  komputerowe przeznaczone  są  wyłącznie  dla  osób zarejestrowanych w  Książnicy  Pruszkowskiej , po  okazaniu karty bibliotecznej.  Użytkownicy zobowiązani  są  do korzystania z  nich tylko w celach  poznawczych, naukowo – badawczych  lub edukacyjnych.
Przed  rozpoczęciem  pracy należy czytelnie wpisać się  do zeszytu  odwiedzin.
 Limit czasu pracy  w sesji internetowej wynosi  1 godz. dziennie.

Z programów  Microsoft  Office (Word, Excell, Power Point itp.)  można  korzystać do  2  godzin.

W uzasadnionych  przypadkach bibliotekarz  może przedłużyć  czas korzystania  z dostępu do komputera  (np. pisanie prac dyplomowych)  lub go ograniczyć w przypadku  większej  grupy  osób  oczekujących.

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
Komputery przeznaczone są  do korzystania  z baz danych, stron  www,  edycji tekstów, korzystania  z poczty  elektronicznej  lub innych  portali społeczno – dyskusyjnych.
Niedozwolone  jest  pozostawianie  przez użytkowników  plików  własnych  na dysku komputera. Wszelkie pozostawione  pliki  zostaną  usunięte.

Przed rozpoczęciem pracy z komputerem  i po  zakończeniu  należy poinformować bibliotekarza o  wszystkich  zauważonych  uszkodzeniach  sprzętu.
Użytkownik  przyjmuje do wiadomości  i akceptuje  monitorowanie  jego pracy przez bibliotekarza – w dowolnym czasie.
W przypadku  naruszenia  zasad  Regulaminu  następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

Użytkownik  korzysta z komputera  samodzielnie. Na jego prośbę  dyżurny bibliotekarz  udziela pomocy w wyszukiwaniu  bądź drukowaniu informacji.
Korzystający z usług  mają  obowiązek  szanowania  udostępnionego im sprzętu wraz  z oprogramowaniem  i są odpowiedzialni  materialnie za straty powstałe  z ich winy.

Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny bezwzględnie przestrzegać  Regulaminu Stanowiska  Komputerowego z dostępem do Internetu.
Osoby  nie przestrzegające  w/w  Regulaminu mogą  zostać  wyproszone.
W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania  z komputera.

 
§ 3.  Ograniczenia w  korzystaniu  ze  stanowisk komputerowych  i Internetu

Użytkownikowi  zabrania się instalowania  na  komputerach  znajdujących  się w Czytelni oprogramowania  przyniesionego z zewnątrz  lub pobranego  z Internetu  oraz dokonywania  zmian  w konfiguracji  zainstalowanego oprogramowania , tworzenia plików  i katalogów  oraz zapisywania   ich lokalnie  na  dysku  komputera.
 Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek  napraw,  zmian w konfiguracji sprzętu,  przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, mysz,  rozkręcanie jednostek centralnych  itp.

  Użytkownikowi  zabrania się  wykorzystywania  Internetu  do :

a)  przesyłania  i  udostępniania  danych  naruszających  obowiązujące  prawo,

b) wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji  powszechnie uznanych  za obsceniczne  lub  obraźliwe,

c) wyszukiwania i przesyłania informacji o  treści  obrażających  uczucia innych  osób,

d)  wykonywania  czynności  naruszających  prawa  autorskie  twórców,

e)  zabrania  się  odwiedzin  stron o  tematyce  pornograficznej  i  erotycznej,

f)   prowadzenia  działalności  komercyjnej  przy stanowiskach komputerowych w  Czytelni,

g)  uruchamiania  gier  komputerowych,

h)  zakładania  kont  komunikatorów  internetowych  typu  Gadu-Gadu, Bramka sms  i itp. , korzystania  z  czatów  oraz  programów  p2p.

 

 

 

§ 4.    Odpowiedzialność  użytkowników

 Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w  odległych  lub lokalnych  systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty  lub nadużycia  popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu  i  programów ,
 Korzystający  z  usług  komputerowych  w Czytelni  mają obowiązek szanowania  udostępnionego im sprzętu  wraz z oprogramowaniem i są  odpowiedzialni materialnie za straty i zniszczenia  powstałe  z  ich winy.

Bibliotekarz może odmówić  użytkownikowi  dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje  on  czynności niepożądane,  nawet  jeśli  nie są  one  zapisane  w  Regulaminie.

Użytkownik nie  stosujący  się  do przepisów  Regulaminu , na podstawie decyzji  Dyrektora  Książnicy Pruszkowskie ,  może być  czasowo  lub na stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  z  komputerów .

Użytkownicy  korzystający  ze stanowisk  komputerowych  i  Internetu w  Czytelni  zobowiązani  są  do  pozostawienia  w  szatni  odzieży wierzchniej , wyłączenia  telefonów  komórkowych  oraz  zachowania ciszy.

 

Przepisy końcowe

1. Czytelnik ma obowiązek zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Wysokość i formę odszkodowania ustala kierownik placówki.

3. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.

4. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

5. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszych przepisów, może być czasowo lub stale pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.

6. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.

7. Czytelnik ma prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Traci moc Regulamin z 13 stycznia 2017 r.

Regulamin  obowiązuje  od  dnia  1 kwietnia 2022 r.