Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

POTRZEBNY PRACOWNIK

 

Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Specjalista ds. kadr i płac

Pełny etat

Termin składania ofert do 20.12.2022r. – Praca od 01.01.2023r.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo,

 • minimum 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • praktycznej znajomość przepisów prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych,

 • zaawansowana znajomość MS Office, obsługi programu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik.

Wymagania dodatkowe:

 • pracowitość, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność i zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja czasu pracy,
  w tym terminowa realizacja wyznaczonych zadań.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa kadrowo–płacowa pracowników w tym: prowadzenie akt osobowych,

 • sporządzanie umów, aneksów, zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia,

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,

 • wprowadzanie i aktualizacja danych kadrowych i płacowych pracowników,

 • kontrola aktualności szkoleń BHP oraz aktualności badań lekarskich pracowników,

 • wprowadzanie i weryfikacja ewidencji czasu pracy pracowników oraz harmonogramów pracy,

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz sporządzanie list płac,

 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, PFRON,

 • obsługa PPK,

 • prowadzenie sprawozdawczości GUS,

 • archiwizacja dokumentów,

 • śledzenie zmian przepisów prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb zakładu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Książnicy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, z dokumentami, bezpośrednim i telefonicznym kontaktem z pracownikami i interesantami.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie

 • list motywacyjny

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzający wymagany staż pracy,
  w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie,

 • klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – podpisana własnoręcznie.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2022r. do godz. 15.00
w zamkniętej kopercie w Książnicy Pruszkowskiej lub za pośrednictwem poczty na adres:

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza

ul. Kraszewskiego 13

05-800 Pruszków

Z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac.

O zachowaniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych decyduje data wpływu do Książnicy.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy i innych dokumentów.