Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZATRUDNIMY BIBLIOTEKARZA

Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza.

Warunki pracy:

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę

Miejsce pracy: Książnica Pruszkowska

Oferujemy:

Ciekawe środowisko pracy

Możliwość rozwoju osobistego

Szkolenia

Bogaty program socjalny

Wymagania niezbędne:

Minimum wykształcenie wyższe (licencjat) biblioteczne.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży

Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania

Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

Łatwość nawiązywania kontaktów

Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki

Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy

Wysoka kultura osobista, komunikatywność

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki

Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

Opracowywanie zbiorów

Udzielanie informacji

Skontrum księgozbioru

Dbałość o stan powierzonego mienia

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

Życiorys (CV)

Kopie świadectw pracy

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego w Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Dla osób, które chcą brać udział w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego teraz i w przyszłości w Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@biblioteka.pruszkow.pl

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zostaną usunięte, a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 18 listopada 2022 r. osobiście w Książnicy Pruszkowskiej, ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków

Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.

Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.