Pobierz książkowy NIEKALENDARZ

 

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DKK

Polub nas na Facebooku
Facebook Pagelike Widget

Regulamin Czytelni internetowej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA  KOMPUTEROWEGO

Z  DOSTĘPEM  DO  INTERNETU

 

§ 1. Prawo korzystania z komputerów

  Bezpłatne prawo korzystania  z komputerów  znajdujących  się  w Czytelni Naukowej Książnicy Pruszkowskiej  przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki  na zasadach określonych  niniejszym  Regulaminem.

 

§ 2.  Zasady korzystania  z  Internetu  i programów  użytkowych.

 Stanowiska  komputerowe przeznaczone  są  wyłącznie  dla  osób zarejestrowanych w  Książnicy  Pruszkowskiej , po  okazaniu karty bibliotecznej.  Użytkownicy zobowiązani  są  do korzystania z  nich tylko w celach  poznawczych, naukowo – badawczych  lub edukacyjnych.
Przed  rozpoczęciem  pracy należy czytelnie wpisać się  do zeszytu  odwiedzin.
 Limit czasu pracy  w sesji internetowej wynosi  1 godz. dziennie.

Z programów  Microsoft  Office (Word, Excell, Power Point itp.)  można  korzystać do  2  godzin.

W uzasadnionych  przypadkach bibliotekarz  może przedłużyć  czas korzystania  z dostępu do komputera  (np. pisanie prac dyplomowych)  lub go ograniczyć w przypadku  większej  grupy  osób  oczekujących.

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
Komputery przeznaczone są  do korzystania  z baz danych, stron  www,  edycji tekstów, korzystania  z poczty  elektronicznej  lub innych  portali społeczno – dyskusyjnych.
Niedozwolone  jest  pozostawianie  przez użytkowników  plików  własnych  na dysku komputera. Wszelkie pozostawione  pliki  zostaną  usunięte.

Przed rozpoczęciem pracy z komputerem  i po  zakończeniu  należy poinformować bibliotekarza o  wszystkich  zauważonych  uszkodzeniach  sprzętu.
Użytkownik  przyjmuje do wiadomości  i akceptuje  monitorowanie  jego pracy przez bibliotekarza – w dowolnym czasie.
W przypadku  naruszenia  zasad  Regulaminu  następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

Użytkownik  korzysta z komputera  samodzielnie. Na jego prośbę  dyżurny bibliotekarz  udziela pomocy w wyszukiwaniu  bądź drukowaniu informacji.
Korzystający z usług  mają  obowiązek  szanowania  udostępnionego im sprzętu wraz  z oprogramowaniem  i są odpowiedzialni  materialnie za straty powstałe  z ich winy.

Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny bezwzględnie przestrzegać  Regulaminu Stanowiska  Komputerowego z dostępem do Internetu.
Osoby  nie przestrzegające  w/w  Regulaminu mogą  zostać  wyproszone.
W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania  z komputera.

 
§ 3.  Ograniczenia w  korzystaniu  ze  stanowisk komputerowych  i Internetu

Użytkownikowi  zabrania się instalowania  na  komputerach  znajdujących  się w Czytelni oprogramowania  przyniesionego z zewnątrz  lub pobranego  z Internetu  oraz dokonywania  zmian  w konfiguracji  zainstalowanego oprogramowania , tworzenia plików  i katalogów  oraz zapisywania   ich lokalnie  na  dysku  komputera.
 Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek  napraw,  zmian w konfiguracji sprzętu,  przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, mysz,  rozkręcanie jednostek centralnych  itp.

  Użytkownikowi  zabrania się  wykorzystywania  Internetu  do :

a)  przesyłania  i  udostępniania  danych  naruszających  obowiązujące  prawo,

b) wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji  powszechnie uznanych  za obsceniczne  lub  obraźliwe,

c) wyszukiwania i przesyłania informacji o  treści  obrażających  uczucia innych  osób,

d)  wykonywania  czynności  naruszających  prawa  autorskie  twórców,

e)  zabrania  się  odwiedzin  stron o  tematyce  pornograficznej  i  erotycznej,

f)   prowadzenia  działalności  komercyjnej  przy stanowiskach komputerowych w  Czytelni,

g)  uruchamiania  gier  komputerowych,

h)  zakładania  kont  komunikatorów  internetowych  typu  Gadu-Gadu, Bramka sms  i itp. , korzystania  z  czatów  oraz  programów  p2p.

 

 

 

§ 4.    Odpowiedzialność  użytkowników

 Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w  odległych  lub lokalnych  systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty  lub nadużycia  popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu  i  programów ,
 Korzystający  z  usług  komputerowych  w Czytelni  mają obowiązek szanowania  udostępnionego im sprzętu  wraz z oprogramowaniem i są  odpowiedzialni materialnie za straty i zniszczenia  powstałe  z  ich winy.

Bibliotekarz może odmówić  użytkownikowi  dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje  on  czynności niepożądane,  nawet  jeśli  nie są  one  zapisane  w  Regulaminie.

Użytkownik nie  stosujący  się  do przepisów  Regulaminu , na podstawie decyzji  Dyrektora  Książnicy Pruszkowskie ,  może być  czasowo  lub na stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  z  komputerów .

Użytkownicy  korzystający  ze stanowisk  komputerowych  i  Internetu w  Czytelni  zobowiązani  są  do  pozostawienia  w  szatni  odzieży wierzchniej , wyłączenia  telefonów  komórkowych  oraz  zachowania ciszy.

 

Przepisy końcowe

1. Czytelnik ma obowiązek zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Wysokość i formę odszkodowania ustala kierownik placówki.

3. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.

4. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

5. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszych przepisów, może być czasowo lub stale pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.

6. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.

7. Czytelnik ma prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Traci moc Regulamin z 13 stycznia 2017 r.

Regulamin  obowiązuje  od  dnia  1 kwietnia 2022 r.