Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

                Informacje ogólne i cele konkursu:

  1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Bunka no hi, czyli japońskiego Dnia Kultury w jubileuszowym roku 100 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską.
  2. Cele konkursu

– upamiętnienie 100 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią

– promocja wzajemnego zrozumienia i przyjaźni

– zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się kulturą i sztuką Japonii

3.Organizatorem konkursu jest Książnica Pruszkowska.

4.Termin zbierania prac – do 12.11.2019.

5.Temat prac konkursowych brzmi: „Japonia w moich oczach”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas IV-VIII z pruszkowskich szkół.

  1. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Filii nr 7 Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Księcia Józefa 1 do 12.11.2019.
  2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Japonia w moich oczach”.

4.Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

5.Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

6.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

7.Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

8.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

9.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

10.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego  w Filii Nr 7 Książnicy Pruszkowskiej, przy ulicy Księcia Józefa 1,  w dn.  14.11.2019 o godz. 10.00.

4.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

5.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w siedzibie Filii nr 7 Książnicy Pruszkowskiej oraz na opublikowanie fotografii z wręczenia nagród na stronie internetowej organizatora oraz na wszelkich polach eksploatacji.

2.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie organizatora oraz został przesłany do pruszkowskich szkół.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  2. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  4. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.