Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

REGULAMIN KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

REGULAMIN

KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ im. H. Sienkiewicza

Obowiązujący od 1 stycznia 2013 roku

 

I.Przepisy ogólne

 1. Prawo do korzystania z księgozbioru Biblioteki mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu.
 2. Korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Czytelnik przy zapisie ma obowiązek:

– przedstawić dowód osobisty lub paszport

– zawrzeć Umowę z Biblioteką na korzystanie z jej zbiorów ( załącznik Nr 1) i podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu

 1. W imieniu czytelnika niepełnoletniego Umowę ( załącznik Nr 2) podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Podczas nowej rejestracji czytelnika pobierana jest opłata jednorazowa za Kartę Czytelnika w wysokości 5 PLN.
 1. W wypadku przerejestrowania, opłata nie jest pobierana.
 1. Nowa Karta Czytelnika upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich filiach Pruszkowskiej Książnicy.
 1. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 2. W czasie choroby zakaźnej, panującej w domu czytelnika, powinien on zrezygnować okresowo z odwiedzin w Bibliotece.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych.

 

II. Przepisy szczegółowe

 1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia od 1 do 4 książek, w zależności od księgozbioru, jakim dysponuje dana filia biblioteczna.
 2. Okresy wypożyczeń dla poszczególnych materiałów bibliotecznych są następujące:

– książki z księgozbioru rewersowego – do 14 dni

– pozostałe książki – do 30 dni

– film – 2 dni

– płytę z muzyką – 7 dni

– „książkę mówioną” – 30 dni

Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.

 1. W przypadku szczególnie poszukiwanych pozycji, okres wypożyczeń może być skrócony do dwóch tygodni. Czytelnik wypełnia wówczas rewers, na którym własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do dotrzymania określonego terminu.
 2. Zbiory elektroniczne (multimedia, gry komputerowe, bazy danych, programy komputerowe), kartograficzne i gry planszowe i gromadzone w Bibliotece, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).
 3. Biblioteka może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.
 4. Na prośbę czytelnika, Biblioteka rezerwuje książki będące aktualnie w obiegu czytelniczym.
 5. W przypadku okresowego braku poszukiwanej książki, Biblioteka ma obowiązek poinformować czytelnika, w której z najbliższych placówek bibliotecznych może znajdować się poszukiwana pozycja.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za pisemną zgodą tych czytelników.
 8. Czytelnicy mogą wypożyczać książki w imieniu innych czytelników, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia zainteresowanych.

III. Kaucje

 1. W przypadku szczególnie poszukiwanych przez czytelników tytułów, Biblioteka może pobrać kaucję zwrotną w wysokości do 150% wartości nominalnej książki.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki oraz odmowy jej odkupienia przez Czytelnika, kaucja zostaje przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki.

IV. Kary

 1. Za przetrzymanie każdej książki ponad określony termin zwrotu, Biblioteka może pobrać opłatę w wysokości 0,20 PLN za każdy kolejny dzień po terminie zwrotu.
 2. Za przetrzymanie książki rewersowej, Biblioteka pobiera karę, jak za książkę bez rewersu.
 1. Za każde upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo 5 PLN.
 1. W przypadku odmowy zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowy uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, poprzez windykację należności.
 2. Biblioteka może również podać do publicznej wiadomości nazwiska czytelników uporczywie uchylających się od zwrotu książek.

 

V. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik ma obowiązek zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze.

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Wysokość i formę odszkodowania ustala kierownik placówki.

 1. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.
 2. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
 3. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszych przepisów, może być czasowo lub stale pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
 4. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.
 5. Czytelnik ma prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

 

 

KLAUZULA W WERSJI PDF

 

 

 

UMOWA W WERSJI PDF

 

 

UMOWA W WERSJI PDF