Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Regulamin Czytelni internetowej

 

REGULAMIN

STANOWISKA  KOMPUTEROWEGO

Z  DOSTĘPEM  DO  INTERNETU

 

§ 1. Prawo korzystania z komputerów

 

  Bezpłatne prawo korzystania  z komputerów  znajdujących  się  w Czytelni Naukowej Książnicy Pruszkowskiej  przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki  na zasadach określonych  niniejszym  Regulaminem.

 

§ 2.  Zasady korzystania  z  Internetu  i programów  użytkowych.

 Stanowiska  komputerowe przeznaczone  są  wyłącznie  dla  osób zarejestrowanych w  Książnicy  Pruszkowskiej , po  okazaniu karty bibliotecznej.  Użytkownicy zobowiązani  są  do korzystania z  nich tylko w celach  poznawczych, naukowo – badawczych  lub edukacyjnych.
Przed  rozpoczęciem  pracy należy czytelnie wpisać się  do zeszytu  odwiedzin.

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
    Komputery przeznaczone są  do korzystania  z baz danych, stron  www,  edycji tekstów, korzystania  z poczty  elektronicznej  lub innych  portali społeczno – dyskusyjnych.
 Niedozwolone  jest  pozostawianie  przez użytkowników  plików  własnych  na dysku komputera. Wszelkie pozostawione  pliki  zostaną  usunięte.

  Przed rozpoczęciem pracy z komputerem  i po  zakończeniu  należy poinformować bibliotekarza o  wszystkich  zauważonych  uszkodzeniach  sprzętu.
 Użytkownik  przyjmuje do wiadomości  i akceptuje  monitorowanie  jego pracy przez bibliotekarza – w dowolnym czasie.
W przypadku  naruszenia  zasad  Regulaminu  następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

    Użytkownik  korzysta z komputera  samodzielnie. Na jego prośbę  dyżurny bibliotekarz  udziela pomocy w wyszukiwaniu  bądź drukowaniu informacji.
    Korzystający z usług  mają  obowiązek  szanowania  udostępnionego im sprzętu wraz  z oprogramowaniem  i są odpowiedzialni  materialnie za straty powstałe  z ich winy.

    Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny bezwzględnie przestrzegać  Regulaminu Stanowiska  Komputerowego z dostępem do Internetu.
Osoby  nie przestrzegające  w/w  Regulaminu mogą  zostać  wyproszone.
W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania  z komputera.

 
§ 3.  Ograniczenia w  korzystaniu  ze  stanowisk komputerowych  i Internetu

    Użytkownikowi  zabrania się instalowania  na  komputerach  znajdujących  się w Czytelni oprogramowania  przyniesionego z zewnątrz  lub pobranego  z Internetu  oraz dokonywania  zmian  w konfiguracji  zainstalowanego oprogramowania , tworzenia plików  i katalogów  oraz zapisywania   ich lokalnie  na  dysku  komputera ,
 Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek  napraw,  zmian w konfiguracji sprzętu,  przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, mysz,  rozkręcanie jednostek centralnych  itp.

  Użytkownikowi  zabrania się  wykorzystywania  Internetu  do :

a)  przesyłania  i  udostępniania  danych  naruszających  obowiązujące  prawo ,

b) wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji  powszechnie uznanych  za obsceniczne  lub  obraźliwe ,

c)  wyszukiwania i przesyłania informacji o  treści  obrażających  uczucia innych  osób ,

d)  wykonywania  czynności  naruszających  prawa  autorskie  twórców

e)  zabrania  się  odwiedzin  stron o  tematyce  pornograficznej  i  erotycznej ,

f)   prowadzenia  działalności  komercyjnej  przy stanowiskach komputerowych w  Czytelni ,

g)  uruchamiania  gier  komputerowych,

h)  zakładania  kont  komunikatorów  internetowych  typu  Gadu-Gadu, Bramka sms  i itp. , korzystania  z  czatów  oraz  programów  p2p.

 

 

 

§ 4.    Odpowiedzialność  użytkowników

 

    Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w  odległych  lub lokalnych  systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty  lub nadużycia  popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu  i  programów ,
 Korzystający  z  usług  komputerowych  w Czytelni  mają obowiązek szanowania  udostępnionego im sprzętu  wraz z oprogramowaniem i są  odpowiedzialni materialnie za straty i zniszczenia  powstałe  z  ich winy.

    Bibliotekarz może odmówić  użytkownikowi  dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje  on  czynności niepożądane,  nawet  jeśli  nie są  one  zapisane  w  Regulaminie.

Użytkownik nie  stosujący  się  do przepisów  Regulaminu , na podstawie decyzji  Dyrektora  Książnicy Pruszkowskie ,  może być  czasowo  lub na stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  z  komputerów .

    Użytkownicy  korzystający  ze stanowisk  komputerowych  i  Internetu w  Czytelni  zobowiązani  są  do  pozostawienia  w  szatni  odzieży wierzchniej , wyłączenia  telefonów  komórkowych  oraz  zachowania ciszy.

 

Regulamin  obowiązuje  od  dnia  15 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      REGULAMIN

                                   STANOWISKA  KOMPUTEROWEGO

                                       Z  DOSTĘPEM  DO  INTERNETU

 

 

            § 1. Prawo korzystania z komputerów

 

1.                  Bezpłatne prawo korzystania  z komputerów  znajdujących  się  w Czytelni Naukowej

Książnicy Pruszkowskiej  przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki  na zasadach

określonych  niniejszym  Regulaminem.

 

            § 2.  Zasady korzystania  z  Internetu  i programów  użytkowych.

 

1.                  Stanowiska  komputerowe przeznaczone    wyłącznie  dla  osób zarejestrowanych

w  Książnicy  Pruszkowskiej , po  okazaniu karty bibliotecznej.

2.                  Użytkownicy zobowiązani    do korzystania z  nich tylko w celach  poznawczych,

naukowo – badawczych  lub edukacyjnych.

3.                  Przed  rozpoczęciem  pracy należy czytelnie wpisać się  do zeszytu  odwiedzin.

4.                  Limit czasu pracy  w sesji internetowej wynosi  1 godz. dziennie.

Z programów  Microsoft  Office (Word, Excell, Power Point itp.)  można  korzystać

do  2  godzin.

W uzasadnionych  przypadkach bibliotekarz  może przedłużyć  czas korzystania  z dostępu do komputera  (np. pisanie prac dyplomowych)  lub go ograniczyć w przypadku  większej  grupy  osób  oczekujących.

5.                  Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.

6.                  Komputery przeznaczone są  do korzystania  z baz danych, stron  www,  edycji tekstów, korzystania  z poczty  elektronicznej  lub innych  portali społeczno –

dyskusyjnych.

7.                  Niedozwolone  jest  pozostawianie  przez użytkowników  plików  własnych  na

dysku komputera. Wszelkie pozostawione  pliki  zostaną  usunięte.

 

8.                  Przed rozpoczęciem pracy z komputerem  i po  zakończeniu  należy poinformować

bibliotekarza o  wszystkich  zauważonych  uszkodzeniach  sprzętu.

9.                  Użytkownik  przyjmuje do wiadomości  i akceptuje  monitorowanie  jego pracy

przez bibliotekarza – w dowolnym czasie.

W przypadku  naruszenia  zasad  Regulaminu  następuje natychmiastowe przerwanie

sesji użytkownika.

10.              Użytkownik  korzysta z komputera  samodzielnie. Na jego prośbę  dyżurny bibliotekarz  udziela pomocy w wyszukiwaniu  bądź drukowaniu informacji.

11.              Korzystający z usług  mają  obowiązek  szanowania  udostępnionego im sprzętu

wraz  z oprogramowaniem  i są odpowiedzialni  materialnie za straty powstałe  z

ich winy.

12.              Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny bezwzględnie

przestrzegać  Regulaminu Stanowiska  Komputerowego z dostępem do Internetu.

13.              Osoby  nie przestrzegające  w/w  Regulaminu mogą  zostać  wyproszone.

W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub

bezterminowy zakaz korzystania  z komputera.

 

 

 

 

                § 3.  Ograniczenia w  korzystaniu  ze  stanowisk komputerowych  i Internetu

 

1.                  Użytkownikowi  zabrania się instalowania  na  komputerach  znajdujących  się

w Czytelni oprogramowania  przyniesionego z zewnątrz  lub pobranego  z

Internetu  oraz dokonywania  zmian  w konfiguracji  zainstalowanego oprogramowania , tworzenia plików  i katalogów  oraz zapisywania   ich

lokalnie  na  dysku  komputera ,

2.                  Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek  napraw,  zmian w konfiguracji

sprzętu,  przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, mysz,  rozkręcanie

jednostek centralnych  itp.

3.                  Użytkownikowi  zabrania się  wykorzystywania  Internetu  do :

a)  przesyłania  i  udostępniania  danych  naruszających  obowiązujące  prawo ,

b) wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji  powszechnie uznanych  za 

obsceniczne  lub  obraźliwe ,

c)  wyszukiwania i przesyłania informacji o  treści  obrażających  uczucia

innych  osób ,

d)  wykonywania  czynności  naruszających  prawa  autorskie  twórców

e)  zabrania  się  odwiedzin  stron o  tematyce  pornograficznej  i  erotycznej ,

f)   prowadzenia  działalności  komercyjnej  przy stanowiskach komputerowych

 w  Czytelni ,

g)  uruchamiania  gier  komputerowych,

h)  zakładania  kont  komunikatorów  internetowych  typu  Gadu-Gadu, Bramka

sms  i itp. , korzystania  z  czatów  oraz  programów  p2p.    

 

 

 

                  § 4.    Odpowiedzialność  użytkowników

   

1.                  Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wszelkie szkody

spowodowane przez niego w  odległych  lub lokalnych  systemach

komputerowych oraz wszelkie inne straty  lub nadużycia  popełnione

przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu  i  programów ,

2.                  Korzystający  z  usług  komputerowych  w Czytelni  mają obowiązek

szanowania  udostępnionego im sprzętu  wraz z oprogramowaniem

 i są  odpowiedzialni materialnie za straty i zniszczenia  powstałe  z  ich

winy.

3.                  Bibliotekarz może odmówić  użytkownikowi  dostępu do komputera

jeśli uzna, iż wykonuje  on  czynności niepożądane ,  nawet  jeśli  nie

  one  zapisane  w  Regulaminie.

4.                  Użytkownik nie  stosujący  się  do przepisów  Regulaminu , na podstawie

decyzji  Dyrektora  Książnicy Pruszkowskiej ,  może być  czasowo  lub

na stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  z  komputerów .

5.                  Użytkownicy  korzystający  ze stanowisk  komputerowych  i  Internetu

w  Czytelni  zobowiązani    do  pozostawienia  w  szatni  odzieży

wierzchniej , wyłączenia  telefonów  komórkowych  oraz  zachowania

ciszy.

 

Regulamin  obowiązuje  od  dnia  15 stycznia 2015 r.