KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA im. Henryka Sienkiewicza

Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 13, kod pocztowy 05-800, adres e-mail: ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl;
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc pod wyżej wymieniony adres lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 730 10 80;
 3. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Sylwia Bober-Jasnoch, pisząc na adres siedziby Administratora lub korzystając z adresu iodo@biblioteka.pruszkow.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniżej wymienionych przypadkach:
 • w celu przygotowania, zawarcia i realizacji wszelkich zapisów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, dla których przetwarzanie tych danych jest niezbędne, w tym również dochodzenia roszczeń wynikających z zapisów umowy (art. 6, ust. , lit. b RODO);
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności: wystawiania zaświadczeń, faktur lub dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych odrębnymi przepisami, lub też innych-wynikających z przepisów prawa krajowego (art. 6, ust. , lit. c RODO);
 • jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań, jakie Administrator realizuje w interesie publicznym (art. 6, ust. 1; lit. e RODO);
 1. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych wykracza poza powyżej wymienione przypadki, Administrator może zwrócić się do Pani/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych – jednym lub więcej – ściśle określonych celach (art. 6, ust.1, lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania opisanej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej (przed wycofaniem).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
 • dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenie ewentualnych roszczeń,
 • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym będą przechowywane do czasu wypełnienia przez Administratora nałożonych przez niego obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych, ustaw prawa krajowego, itp.),
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania
 1. Zgodnie z zapisami RODO ma Pani/Pan szereg uprawnień, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Stanowi jednak warunek konieczny do zawarcia umowy z Administratorem. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom nadzorującym (w tym Biblioteka Wojewódzka w Warszawie – do celów analitycznych i statystycznych) lub też partnerom, z którymi będziemy współpracować w celu realizacji zadań ustawowych. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak firmy księgowo-kadrowe i prawnicze.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
Skip to content