Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

REGULAMIN KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

REGULAMINPOWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUSZKOWIEObowiązujący od 1 stycznia 2011 roku
I. Przepisy ogólne

1. Prawo do korzystania z księgozbioru Biblioteki mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu.2.  Korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bezpłatne.3. Czytelnik przy zapisie ma obowiązek: – przedstawić dowód osobisty lub paszport – własnoręcznie wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu4.  W imieniu czytelnika niepełnoletniego kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Podczas nowej rejestracji czytelnika pobierana jest opłata jednorazowa za Kartę Czytelnika w wysokości 5 PLN.
6. W wypadku przerejestrowania, opłata nie jest pobierana.
7. Nowa Karta Czytelnika upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich filiach Pruszkowskiej Książnicy.8. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.9. W czasie choroby zakaźnej, panującej w domu czytelnika, powinien on zrezygnować okresowo z odwiedzin w Bibliotece.10.  W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych.
II. Przepisy szczegółowe1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia od 1 do 4 książek,  w zależności od księgozbioru, jakim dysponuje dana filia biblioteczna.2. Okresy wypożyczeń dla poszczególnych materiałów bibliotecznych są następujące:- książki z księgozbioru rewersowego – do 14 dni- pozostałe książki – do 30 dni- film – 2 dni- płytę z muzyką – 7 dni- „książkę mówioną” – 30 dniJeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.3. W przypadku szczególnie poszukiwanych pozycji, okres wypożyczeń może być skrócony do dwóch tygodni. Czytelnik wypełnia wówczas rewers, na którym własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do dotrzymania określonego terminu.4. Zbiory elektroniczne (multimedia, gry komputerowe, bazy danych, programy komputerowe), kartograficzne i gry planszowe i gromadzone w Bibliotece, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).5. Biblioteka może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.6. Na prośbę czytelnika, Biblioteka rezerwuje książki będące aktualnie w obiegu czytelniczym.7. W przypadku okresowego braku poszukiwanej książki, Biblioteka ma obowiązek poinformować czytelnika,  w której z najbliższych placówek bibliotecznych może znajdować się poszukiwana pozycja.8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.9. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za pisemną zgodą tych czytelników.9.  Czytelnicy mogą wypożyczać książki w imieniu innych czytelników, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia zainteresowanych.III. Kaucje1. W przypadku szczególnie poszukiwanych przez czytelników tytułów, Biblioteka może pobrać kaucję zwrotną w wysokości do 150% wartości nominalnej książki.2.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki oraz odmowy jej odkupienia przez Czytelnika, kaucja zostaje przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki. IV. Kary1. Za przetrzymanie każdej książki ponad określony termin zwrotu, Biblioteka może pobrać  opłatę w wysokości 0,20 PLN za każdy kolejny dzień po terminie zwrotu. 2.  Za przetrzymanie książki rewersowej, Biblioteka pobiera karę, jak za książkę bez rewersu.
3. Za upomnienie wysłane pocztą, Biblioteka pobiera dodatkowo 5 PLN.4. W przypadku odmowy zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowy uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, poprzez windykację należności.5.  Biblioteka może również podać do publicznej wiadomości nazwiska czytelników uporczywie uchylających się od zwrotu książek.6.  Corocznie, w maju Biblioteka nie pobiera kar za przetrzymanie książki.V. Przepisy końcowe1.  Czytelnik ma obowiązek zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze. 2.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość i formę odszkodowania ustala kierownik placówki.3.  Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.4.  Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.5.  Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszych przepisów, może być czasowo lub stale pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.6.  Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.7.  Czytelnik ma prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Regulamin Czytelni Naukowej

REGULAMIN CZYTELNI NAUKOWEJ
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ im. H. SIENKIEWICZA

§1
Przepisy ogólne

1. Zbiory Książnicy Pruszkowskiej stanowią ogólnodostępne dobro narodowe, a prawo do korzystania z nich mają wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy z ważnym paszportem.
2. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru Biblioteki ma charakter powszechny.
3. Z Czytelni może korzystać każda osoba po pozostawieniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnej legitymacji bibliotecznej lub ważnego dokumentu z
fotografią.
4. Podczas nowej rejestracji każdego czytelnika pobierana jest opłata jednorazowa za elektroniczną kartę w wysokości 5 PLN.
Przy przerejestrowywaniu na bieżący rok, opłata ta nie jest pobierana.

§2
Warunki udostępniania

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu. Książki podaje bibliotekarz.
2. Pracownicy Czytelni udzielają informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz pomagają w korzystaniu z drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.
3. W Czytelni można korzystać z księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, zbiorów regionalnych, czasopism i dzienników bieżących i archiwalnych.
4. Czytelnia świadczy usługi kopiowania materiałów bibliotecznych:
– kserowanie
– wydruki
Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym wyłącznie bez flesza i statywu.
Skanowanie zbiorów własnym sprzętem użytkownika jest niedozwolone.

Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.
Cennik w/w usług w załącznikach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

5.  Czytelnia udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do internetu wyłącznie osobom będącym czytelnikami biblioteki za okazaniem karty bibliotecznej Książnicy Pruszkowskiej.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z niego w celach naukowo-badawczych, poznawczych oraz edukacyjnych.
Maksymalny czas pracy z komputerem wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych, czas  ten może zostać wydłużony (nie dotyczy gier komputerowych).
6. Czytelnik może korzystać z wypożyczeń krótkoterminowych, jeżeli nie zalega  ze zwrotem książek w innych filiach bibliotecznych.
Termin zwrotu zbiorów wypożyczanych nie jest przedłużany. Za nieterminowy zwrot książek pobierana jest opłata w wysokości 1 PLN za dobę, za każdy wolumin.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów, Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej. Odmowa zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowa uiszczenia należnych opłat, skutkuje windykacją należności zgodnie z przepisami prawa o dochodzeniu swoich roszczeń przez bibliotekę.                                                                     

§3
Prawa Czytelnika


Czytelnik ma prawo:

1. Uzyskać informację o zasobach bibliograficznych i regionalnych oraz komputerowych bazach danych.
2. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw (po zgłoszeniu u dyżurującego bibliotekarza).
3. Korzystać z własnego sprzętu np. laptopa za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
4. Prosić o zarezerwowanie książki lub czasopisma, z którego chwilowo korzysta inny Czytelnik.
5. Zbiory elektroniczne gromadzone w Czytelni, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).
6. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.
7. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji
do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

§4
Obowiązki Czytelnika


Czytelnika obowiązuje:
1. Pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków, siatek i torebek, a także parasoli, paczek itp.
2. Czytelne wpisanie się do zeszytu odwiedzin.
3. Informowanie pracowników o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.
4. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych bez uzgodnienia z dyżurującym  bibliotekarzem.
5. Dbałość o udostępnione materiały biblioteczne.
6. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
7. Odpowiedzialność za powstałe z własnej winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych.
8. Zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych, zarówno w
placówce jak i w bezpośredniej strefie ciszy np. na tarasie biblioteki.
9. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
10. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
11. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu, decyzją kierownika placówki może być czasowo, a w szczególnych
przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

§5
Postanowienia końcowe

1. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie Czytelni osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających  lub nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny.
2. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Czytelników bez opieki.
3. Regulamin stanowiska komputerowego z dostępem do internetu dla każdego użytkownika udostępniony jest przy stanowiskach.

Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2015 r.    

 

REGULAMIN KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

REGULAMIN

KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ im. H. Sienkiewicza

Obowiązujący od 1 stycznia 2013 roku

 

I.Przepisy ogólne

 1. Prawo do korzystania z księgozbioru Biblioteki mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu.
 2. Korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Czytelnik przy zapisie ma obowiązek:

– przedstawić dowód osobisty lub paszport

– zawrzeć Umowę z Biblioteką na korzystanie z jej zbiorów ( załącznik Nr 1) i podpisem zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu

 1. W imieniu czytelnika niepełnoletniego Umowę ( załącznik Nr 2) podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Podczas nowej rejestracji czytelnika pobierana jest opłata jednorazowa za Kartę Czytelnika w wysokości 5 PLN.
 1. W wypadku przerejestrowania, opłata nie jest pobierana.
 1. Nowa Karta Czytelnika upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich filiach Pruszkowskiej Książnicy.
 1. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 2. W czasie choroby zakaźnej, panującej w domu czytelnika, powinien on zrezygnować okresowo z odwiedzin w Bibliotece.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych.

 

II. Przepisy szczegółowe

 1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia od 1 do 4 książek, w zależności od księgozbioru, jakim dysponuje dana filia biblioteczna.
 2. Okresy wypożyczeń dla poszczególnych materiałów bibliotecznych są następujące:

– książki z księgozbioru rewersowego – do 14 dni

– pozostałe książki – do 30 dni

– film – 2 dni

– płytę z muzyką – 7 dni

– „książkę mówioną” – 30 dni

Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.

 1. W przypadku szczególnie poszukiwanych pozycji, okres wypożyczeń może być skrócony do dwóch tygodni. Czytelnik wypełnia wówczas rewers, na którym własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do dotrzymania określonego terminu.
 2. Zbiory elektroniczne (multimedia, gry komputerowe, bazy danych, programy komputerowe), kartograficzne i gry planszowe i gromadzone w Bibliotece, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).
 3. Biblioteka może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.
 4. Na prośbę czytelnika, Biblioteka rezerwuje książki będące aktualnie w obiegu czytelniczym.
 5. W przypadku okresowego braku poszukiwanej książki, Biblioteka ma obowiązek poinformować czytelnika, w której z najbliższych placówek bibliotecznych może znajdować się poszukiwana pozycja.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za pisemną zgodą tych czytelników.
 8. Czytelnicy mogą wypożyczać książki w imieniu innych czytelników, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia zainteresowanych.

III. Kaucje

 1. W przypadku szczególnie poszukiwanych przez czytelników tytułów, Biblioteka może pobrać kaucję zwrotną w wysokości do 150% wartości nominalnej książki.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki oraz odmowy jej odkupienia przez Czytelnika, kaucja zostaje przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki.

IV. Kary

 1. Za przetrzymanie każdej książki ponad określony termin zwrotu, Biblioteka może pobrać opłatę w wysokości 0,20 PLN za każdy kolejny dzień po terminie zwrotu.
 2. Za przetrzymanie książki rewersowej, Biblioteka pobiera karę, jak za książkę bez rewersu.
 1. Za każde upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo 5 PLN.
 1. W przypadku odmowy zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowy uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, poprzez windykację należności.
 2. Biblioteka może również podać do publicznej wiadomości nazwiska czytelników uporczywie uchylających się od zwrotu książek.

 

V. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik ma obowiązek zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze.

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Wysokość i formę odszkodowania ustala kierownik placówki.

 1. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.
 2. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
 3. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszych przepisów, może być czasowo lub stale pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
 4. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.
 5. Czytelnik ma prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

 

 

 

 

umowa – załącznik Nr 1

 

 


umowa – załącznik Nr 2


 

 

rezygnacja – załącznik Nr 3