• Academica

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Regulamin Czytelni Naukowej

REGULAMIN CZYTELNI NAUKOWEJ
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ im. H. SIENKIEWICZA

§1
Przepisy ogólne

1. Zbiory Książnicy Pruszkowskiej stanowią ogólnodostępne dobro narodowe, a prawo do korzystania z nich mają wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy z ważnym paszportem.
2. Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru Biblioteki ma charakter powszechny.
3. Z Czytelni może korzystać każda osoba po pozostawieniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnej legitymacji bibliotecznej lub ważnego dokumentu z
fotografią.
4. Podczas nowej rejestracji każdego czytelnika pobierana jest opłata jednorazowa za elektroniczną kartę w wysokości 5 PLN.
Przy przerejestrowywaniu na bieżący rok, opłata ta nie jest pobierana.

§2
Warunki udostępniania

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu. Książki podaje bibliotekarz.
2. Pracownicy Czytelni udzielają informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz pomagają w korzystaniu z drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.
3. W Czytelni można korzystać z księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, zbiorów regionalnych, czasopism i dzienników bieżących i archiwalnych.
4. Czytelnia świadczy usługi kopiowania materiałów bibliotecznych:
– kserowanie
– wydruki
Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym wyłącznie bez flesza i statywu.
Skanowanie zbiorów własnym sprzętem użytkownika jest niedozwolone.

Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.
Cennik w/w usług w załącznikach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

5.  Czytelnia udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do internetu wyłącznie osobom będącym czytelnikami biblioteki za okazaniem karty bibliotecznej Książnicy Pruszkowskiej.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z niego w celach naukowo-badawczych, poznawczych oraz edukacyjnych.
Maksymalny czas pracy z komputerem wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych, czas  ten może zostać wydłużony (nie dotyczy gier komputerowych).
6. Czytelnik może korzystać z wypożyczeń krótkoterminowych, jeżeli nie zalega  ze zwrotem książek w innych filiach bibliotecznych.
Termin zwrotu zbiorów wypożyczanych nie jest przedłużany. Za nieterminowy zwrot książek pobierana jest opłata w wysokości 1 PLN za dobę, za każdy wolumin.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów, Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej. Odmowa zwrotu wypożyczonych książek, bądź odmowa uiszczenia należnych opłat, skutkuje windykacją należności zgodnie z przepisami prawa o dochodzeniu swoich roszczeń przez bibliotekę.                                                                     

§3
Prawa Czytelnika


Czytelnik ma prawo:

1. Uzyskać informację o zasobach bibliograficznych i regionalnych oraz komputerowych bazach danych.
2. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw (po zgłoszeniu u dyżurującego bibliotekarza).
3. Korzystać z własnego sprzętu np. laptopa za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
4. Prosić o zarezerwowanie książki lub czasopisma, z którego chwilowo korzysta inny Czytelnik.
5. Zbiory elektroniczne gromadzone w Czytelni, udostępniane są wyłącznie na miejscu (nie dotyczy dokumentów elektronicznych towarzyszących książce).
6. Czytelnik ma prawo do korzystania z Książki Skarg i Wniosków.
7. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej w każdej spornej sprawie, a od jego decyzji
do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

§4
Obowiązki Czytelnika


Czytelnika obowiązuje:
1. Pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków, siatek i torebek, a także parasoli, paczek itp.
2. Czytelne wpisanie się do zeszytu odwiedzin.
3. Informowanie pracowników o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.
4. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych bez uzgodnienia z dyżurującym  bibliotekarzem.
5. Dbałość o udostępnione materiały biblioteczne.
6. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
7. Odpowiedzialność za powstałe z własnej winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych.
8. Zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych, zarówno w
placówce jak i w bezpośredniej strefie ciszy np. na tarasie biblioteki.
9. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
10. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
11. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu, decyzją kierownika placówki może być czasowo, a w szczególnych
przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

§5
Postanowienia końcowe

1. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie Czytelni osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających  lub nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny.
2. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Czytelników bez opieki.
3. Regulamin stanowiska komputerowego z dostępem do internetu dla każdego użytkownika udostępniony jest przy stanowiskach.

Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2015 r.