• Academica

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

 

P  O  L  E  C  A  M  Y

darmowy eBook fantasy do pobrania

Książnica Pruszkowska korzysta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

XXVI KONKURS POETYCKI „O LIŚĆ DĘBU”

Edycja XXVI

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

 XXVI edycja

organizatorzy

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

XXVI edycja

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”

organizatorzy

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

Regulamin

Cele konkursu:

pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,

konfrontowanie twórczości poetyckiej,

promowanie młodych twórców.

Zasady:

uczestnikiem może być poeta, który w terminie do 15 września  2014 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 09 – 402 Płock, ul. T. Kościuszki 6.

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).

Imię, nazwisko, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przysłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.

Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek *Konkurs Poetycki im. Władysława  Broniewskiego „O Liść Dębu”*.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomiku pokonkursowym oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji, a także do rozpowszechniania utworów on-line i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, w tym w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej – bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):

„Liść Dębu” I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka

II Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienia ogólne

Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock z okazji obchodzonego w roku 2014 Roku Czytelnika.

Wyróżnienia, w tym jedno za wiersz lub zestaw wierszy o tematyce płockiej – związany z  Płockiem, nawiązujący do historii lub współczesności miasta.

NOWOŚĆ W KONKURSIE

I edycja Nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii limeryki.

Jednocześnie informujemy, że jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać innego podziału nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 listopada 2014 r.

Zapraszamy na stronę Książnicy Płockiej

www.ksiaznicaplocka.pl